Các bài viết gần đây

Man City

Premier league trophy/ First Division/Premier League: 4 1937, 1968, 2012, 2014 Cúp FA: 5 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 Cúp Liên đoàn banh bần tiện Anh: 3 1970, 1976, 2014 Siêu húi nác Anh: 4 1937, 1968, 1972, 2012 Trận đặt đậm nhất ở FA Cup: 12-0 Liverpool Stanley Trận …

Read More »